MANŞET

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

27 Mayıs 2016 Cuma 17:42
kit-ve-kit-karsiligi-cihaz-satin-alinacaktir

AKSAZ ASKER HASTANESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

8 (SEKİZ) KISIM 67 (ALTMIŞYEDİ) KALEM TIBBİ CİHAZ KİT/SARF (BİYOKİMYA) MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/181777

 

1-İdarenina) Adresi:ADAKÖY / AKSAZ 48720 MARMARİS/MUĞLA

b) Telefon ve faks numarası:2524411000 - 2524210415

c) Elektronik Posta Adresi:aksaz.ashst@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:8 (SEKİZ) KISIM 67 (ALTMIŞYEDİ) KALEM TIBBİ CİHAZ KİT/SARF (BİYOKİMYA) MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Aksaz Asker Hastanesi Baştabipliği Aksaz/Marmaris-MUĞLA

c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (yirmi) takvim günü içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Kısım-8’de mevcut Tam Kan Analiz Kitinin teslim tarihi, idare ile kurulacak koordineye göre belirlenecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Aksaz Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Marmaris/MUĞLA

b) Tarihi ve saati:20.06.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1. T.C. Sağlık Bakanlığının 23 Mart 2015 tarihli, 2015/9 sayılı "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alma İşlemleri" konulu genelgesi gereğince;

a. Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; istekliler ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi) veya ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıtlarını İhale Komisyon Başkanlığına teklif ile birlikte ibraz edecektir.

b. Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; TİTUBB kaydı olmayan ve TİTUBB kaydında “Sağlık Bakanlığı (S.B. Durumu)” durumu uygun olmayan malzemeler teklif edilmeyecektir. Bu kapsamda istekli teklif ettiği malzemelere ait TİTUBB kayıtlarını, teklif ettiği malzemelere ait UBB Küresel Ürün Numarasını (Barkod) ve SUT kodlarını içeren malzeme listesini teklif ile birlikte İhale Komisyon Başkanlığına ibraz edecektir.

c. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait TİTUBB kaydı, birim fiyat teklif cetveli ekinde bir liste halinde verilecektir.

ç. Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yer alan aplikatör, cihaz vb. ürünlerin TİTUBB kaydı verilecektir.

d. Ürün set olarak veriliyorsa sete ait TİTUBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede yer alan setin parçalarından tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanların da TİTUBB kaydı sunulacaktır.

e. Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise; üretici veya ithalatçının ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmadığına dair beyanı istekli tarafından İhale Komisyon Başkanlığına teklif ile birlikte ibraz edilecektir. Teklif edilen ürünün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi halinde veya isteklilerden en az biri TİTUBB kaydı sunarken, diğerleri ürünün kapsam dışı olduğunu beyan ediyorsa, İhale Komisyon Başkanlığınca ürünün kapsam dışı olup olmadığı konusunda İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna görüş sorulacaktır.

f. Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değil ise; ürünün imalatçı veya ithalatçı (tedarikçi) veya ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair yetki belgesi/bayilik belgesi aslı veya onaylı fotokopisi ve ihale konusu malzeme ile ilgili ürün veya üretici kalite belgelerinden herhangi biri İhale Komisyon Başkanlığına teklif ile birlikte ibraz edilecektir.

g. Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse ve üreticinin /ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığı yazılı olarak beyan edilmişse ihale konusu tıbbi sarf malzemesi ile ilgili ürün kalite belgesi olarak; İhale konusu ürün tıbbi sarf malzeme olup, ürüne ait TSE belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den alınan uygunluk Raporu veya TSEK (Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standardına uygunluk) Belgesi veya FDA belgesi veya Ürün üzerinde CE/e//E işareti ve bu işaretlerle ilgili belgelerden herhangi bir tanesi İhale Komisyon Başkanlığına sunulacaktır.

2. İhale üzerine kalan istekli teklifini aynı zamanda http://titubb.titck.gov.tr/ sayfasında erişime sunulan İBY EKAP (İhale Bildirim Yazılımı) programında hazırlayarak, oluşturulan “teklif.xml” dosyasını CD (compact disk)’ye kaydedecek ve CD’yi sözleşme imza aşamasında İhale Komisyon Başkanlığına teslim edecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Marmaris/MUĞLA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaz Deniz Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Marmaris/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Haber okunma sayısı: 1014

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER