MANŞET

MARMARİS ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE YANGINLA MÜCADELEDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÜRÜCÜSÜ (ŞOFÖRÜ) DAHİL İKİ (2) ADET MİNİBÜS KİRALAMA

05 Mayıs 2016 Perşembe 18:17
-marmaris-orman-isletme-mudurlugunde-yanginla-mucadelede-calistirilmak-uzere-surucusu-soforu-dahil-iki-2-adet-minibus-kiralama

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-MARMARİS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde yangınla mücadelede çalıştırılmak üzere sürücüsü (şoförü) dahil iki (2) adet Minibüs kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası  :2016/152560

1-İdarenin

a) Adresi : KEMERALTI MAHALLESI ATATÜRK CADDESI 14 48700 MERKEZ MARMARİS/MUĞLAb) Telefon ve faks numarası :2524121008 - 2524128374

c) Elektronik Posta Adresi :marmarisisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünde yangınla mücadelede çalıştırılmak üzere sürücüsü (şoförü) dahil iki (2) adet Dizel Minibüs kiralama işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve görev verilecek olan diğer Orman Bölge Müdürlüklerinde

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.06.2016, işin bitiş tarihi 31.10.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Kemeraltı mah.Atatürk cad.No:14 Marmaris/MUĞLA

b) Tarihi ve saati :17.05.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Minibüslerin kendine ait olanların ruhsatlarının asıl yada noter onaylı suretlerini,  kiralanacak ise iş süresince kiralandığına dair noterlikçe düzenlenmiş kiralama sözleşmesi ile , ruhsatların asıl yada noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.Kiralama yoluyla hizmette kullanılacak araçların trafik ve karayolları ile ilgili tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü şartlara ve konfora haiz olacaktır.İstenilen bu belgeler teklif verilen her bir kısım için ayrı bir araca ait olacak ve sözleşme imzalama esnasında  sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü 203 no.lu oda Kemeraltı mah.Atatürk cad.No:14 Marmaris/MUĞLA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Kemeraltı mah.Atatürk cad.No:14 Marmaris/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BASIN: 323582Haber okunma sayısı: 817

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER