MANŞET

4 KISIM 6 KALEM DONDURULMUŞ GIDA

02 Mart 2016 Çarşamba 14:07
-4-kisim-6-kalem-dondurulmus-gida

AKSAZ İK.DST.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

4 Kısım 6 Kalem Dondurulmuş Gıda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2016/55662

1-İdarenin

a) Adresi:ADAKÖY AKSAZ 48750 MARMARİS/MUĞLAb) Telefon ve faks numarası:2524411000 - 2524210199

c) Elektronik Posta Adresi:              

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU 5.000 KG DONDURULMUŞ PEYNİRLİ BÖREK-100 GR 30.000 AD. DONDURULMUŞ PİZZA 35.000 AD. DONDURULMUŞ YAPRAK DÖNER-PİŞMEMİŞ 3500 KG DONDURULMUŞ MEZGİT FLETO 2000 KG DONDURULMUŞ ÇİPURA BALIK 2000 KG

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri:Aksaz İkmal Destek Komutanlığı Soğuk Hava Depoları Aksaz-Marmaris/MUĞLA

c) Teslim tarihi:10.3.1. MİLFÖY HAMURU: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 20 (YİRMİ) takvim günü içinde teslim edilecektir 10.3.2 DONDURULMUŞ PEYNİRLİ BÖREK: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1.Taksit : 20 takvim günü içinde 15.000 AD, 2.Taksit : 161-180 takvim günü içinde 15.000 AD, olmak üzere 2 taksitte teslim edilecektir. 10.3.2 DONDURULMUŞ PİZZA: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1.Taksit : 20 takvim günü içinde 17500 AD, 2.Taksit : 161-180 takvim günü içinde 17500 AD olmak üzere 2 taksitte teslim edilecektir. 10.3.4. DONDURULMUŞ YAPRAK DÖNER-PİŞMEMİŞ: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1.Taksit : 20 takvim günü içinde 1750 KG, 2.Taksit : 161-180 takvim günü içinde 1750 KG olmak üzere 2 taksitte teslim edilecektir. 10.3.5 DONDURULMUŞ MEZGİT FLETO - ÇİPURA BALIK: Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 1.Taksit : 20 takvim günü içinde 1000’rer KG, 2.Taksit : 161-180 takvim günü içinde 1000 ’rer KG olmak üzere 2 taksitte teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı)

b) Tarihi ve saati:29.03.2016 - 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekliler ihale konusu ürünlere ait Gıda Üretim Sertifikası veya Gıda Üretim İzin Belgesi veya Gıda Onay ve Kayıt Belgesi verecektir.(Bu sertifikada, ihale konusu ürünün adı aranacaktır.İhale konusu ürünün yazılı olmadığı sertifika geçersiz kabul edilecektir.)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

(1) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

(2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

(3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,

(4) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,

(5) Aday veya istekli istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlediği Gıda Sicil Belgesi(Sertifikası) yada aday ve istekli adına ve teklif ettiği ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,

(6) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen ve aday ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

Aday ve istekli istenen belgelerden birini sunması yeterlidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 5 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aksaz Dz Üs.K.lığı İhale Kom.Bşk.lığı MARMARİS/MUĞLA (Marmaris Otobüs Garajı Karşısı) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.Haber okunma sayısı: 1145

htmlPaginator

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER